Press "Enter" to skip to content

五味子的传说故事

vince 0

五味兼备酸独春,嗽神善疗嗽黄昏。

遗痢泻汗喘咳止,轻重用量善自斟。

红黑皮色分南北,风寒虚损细殷分。

补虚益气五脏养,养生保健立奇勋。

【药用古训】

《黄帝内经》云:“酸人肝,苦人心,甘入脾,辛入肺,成人肾。”五味子五味俱全,放孙思邈有“五月常服五味子以补五脏之气”之说。明代李时珍认为:“五味子酸或入肝而补肾,辛、苦人心而补肺,甘人中宫益脾胃。”李世材云:“五味子人肺、肾经,滋肾经不足之水,收肺气耗散之金,除烦热,生津止渴,补虚痨,益气强阴。”故誉为“生津之要药,收敛之妙剂”。清朝光绪皇帝遵循孙真人之训,六月常服五味子,以益肺金之气,上则滋源,下则滋肾。用五味子八两,浸半日,煮烂去渣,熬成饴加蜜收膏,以作强身补益。

宋代苏颂云:“五味子皮肉甘、酸,核中辛、苦,都有咸味,此则五味见也。”五味子之五味兼备,而酸独胜,用其收敛可止之性,止咳、止喘、止遗、止汗、止泻。日本人《和汉药考》曾美其名为“嗽神”。《伤寒论》中说“凡是咳者总加五味子、干姜,义甚深奥。”“黄昏嗽”是属肺虚气逆兼挟虚火,黄昏阴盛发动所至,用五味子、五倍子敛而降之,不合干姜,而合炒麦冬,更灵。

Comments are closed.