Press "Enter" to skip to content

紫葳

vince 0

【通用名称】紫葳

【其他名称】 紫葳

【释名】凌霄、陵苕、陵时、女葳、茇华、武威、瞿陵、鬼目。

【气味】 (花、根)酸、微寒、无毒。 (茎、叶)苦、平、无毒。

【主治】 1、妇女血崩。用凌霄花为末,每服二钱,酒送下。后服四物汤。 2、粪后下血。用凌霄花浸酒,随时饮服。 3、消渴。用凌霄花一两,捣碎,加水一碗半,煎成一碗,分二次服下。 4、通身风痒。用凌霄花为末,服一钱,酒送下。 5、大风疠疾。用凌霄五钱,地龙(焙)、僵蚕(炒)、全蝎(炒)各七个,共研为末。每服二钱,温酒送下。以出臭汗为效。 6、悲羊疮(满脸满头,温烂成疮,延及两耳,痒而出水)。用凌霄花及叶煎汤,每日搽洗。 7、月经不行。用凌霄花为末,每服二钱,饭前服,温酒送下。

Comments are closed.