Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “化皮”

化橘红

vince 0

摘 要:化橘红 (《识药辨微》) 【异名】化皮(《岭南杂记》),化州橘红(《岭南随笔》),化州陈皮(《本草从新》),柚皮橘红(《中药志》),毛化(《广西中药志》)。 【来源】为芸香料植物化州柚或柚的未成熟果实