Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “瞿陵”

紫葳

vince 0

摘 要: 紫葳 【释名】凌霄、陵苕、陵时、女葳、茇华、武威、瞿陵、鬼目。 【气味】 (花、根)酸、微寒、无毒。 (茎、叶)苦、平、无毒。 【主治】 1、妇女血崩。用凌霄花为末,每服二钱,酒送下。后服四物汤。