Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “行气,散瘀,止痛,化痰,止咳”

三十六荡

vince 0

摘 要:三十六荡 (《南宁市药物》) 【别名】老君须;鸡骨香、双飞蝴蝶(《南宁市药物志》),土细辛、藤叶细辛、哮喘草、关腰草、芒尾蛇、毛管细辛(《广西中药志》),三十六根(广州部队《常用中草药手册》),落地蜘