Press "Enter" to skip to content

九节菖蒲

vince 0

Last updated on 2022年7月19日

 • 【通用名称】九节菖蒲
 • 【其他名称】九节菖蒲 (《中药志》)
 • 【别名】九节离(《河南中药手册》),小菖蒲、外菖蒲、京玄参(《中药志》),节菖蒲(《中药材手册》),京菖蒲(《药材学》),鸡爪莲(《陕西中药志》)。
 • 【来源】为毛茛科植物阿尔泰银莲花的根茎。
 • 【植物形态】阿尔泰银莲花,又名:菊形双瓶梅。 多年生草本。根茎棕黄色,具多数细根及鳞片痕迹。茎直立,高达8~26厘米。根生叶为2回3出复叶,叶柄长约13厘米;小叶片长圆形至卵圆形,先端渐尖,通常中间小叶片较大而具短柄,每小叶偶具3深裂或具缺刻及粗锯齿,两面均被少数白色柔毛或毛早落。花茎细长,高出墓生叶甚多,顶生1花,约在近顶端1/4处有总苞3片,总苞片叶状3出;花萼瓣状,8~12片,长圆形,长约1.3厘米,宽约4毫米,白色或淡紫色;雄蕊多数,花药椭圆形,花丝线状;心皮多数,分离,成螺旋状排列,上被白色短毛。瘦果卵圆形或新月形,长约0.4厘米,灰褐色,密生白色柔毛,常带宿存花柱。种子1枚。花期4~6月。 生山野丛林中。分布河南、山西、陕西、甘肃、内蒙古等地。
 • 【采集】小满前后采挖根茎,洗净晒干,搓去细毛。
 • 【药材】干燥根茎略呈纺锤形,微弯曲,偶有分歧;长l~6厘米,中部直径约3~7毫米。表面黄白色至棕色,上具多数横向半环状突起的鳞叶痕,交互排列成节状,并可见细小根痕。质坚脆,易折断,断面平坦,类白色至浅黄色,粉性,气无,味淡而辛。以淡棕色、断面类白色、质坚、肥大者为佳。 主产陕西、河南、山西等地. 九节菖蒲在历代本草书籍中均指天南星科植物石菖蒲的根茎,所谓”九节”,系描述根茎之环节紧密,如《别录》云:”一寸九节者良”,与本品显著不同。参见”石菖蒲”条。
 • 【炮制】拣去杂质,筛去灰屑或用水洗净,晒干。
 • 【性味】辛,微温。 《药材资料汇编》:”辛,温,无毒。”
 • 【功用主治】开窍,豁痰,祛风,宣湿,健胃,解毒。治热病神昏谵语,癫痫痰厥,气闭耳聋,多梦健忘,胸痞呕恶,风湿痹痛,疮疥肿毒。 ①《药材资料汇编》:”辟秽,开窍,宣气,逐痰。治神经衰弱,消化不良,风寒湿痹。” ②《中药志》:”开窍醒神,散湿浊,开胃;外用解毒杀虫。治热病神昏谵语,癫痫发狂,下痢;因湿浊阻于胃中而致呕吐不食等。外敷治痈疽疥癣。” ③《中药材手册》:”开心通窍,祛风湿,除痰消积。治心气不足,健忘,惊痫,耳聋,咳逆,烦闷,心腹痛,霍乱,风湿痹。”
 • 【用法与用量】内服:煎汤,0.8~1.5钱;或入丸、散。外用:煎水洗浴或研末调敷。
 • 【宜忌】阴虚阳亢、烦躁汗多、精滑者慎服。
 • 【选方】①治小儿急惊风,高热抽搐:㈠鲜九节菖蒲三钱,捣烂滤汁加姜汁数滴,灌服。㈡九节菖蒲、远志各一钱。水煎服。 ②治胸闷,腹胀疼痛:九节菖蒲三钱,香附四钱,吴茱萸二钱。水煎服。 ③治痈疽疮疖:鲜九节菖蒲,捣烂外敷。(选方出《陕甘宁青中草药选》)
 • Comments are closed.