Press "Enter" to skip to content

柠檬

vince 0

【通用名称】柠檬

【其他名称】柠檬 (《岭南采药录》)

【异名】黎檬子(《东坡志林》),黎朦子(《桂海虞衡志》),黎檬子(《岭外代答》),宜母子、里木子、梨橡干(《事物绀珠》),药果(《广东新语》),檬子、梦子(《通雅》),宜髯印⒁四腹(《岭南杂记》),柠果(《南宁市药物志》)。

【来源】为芸香科植物黎檬或洋柠檬的果实。

【植物形态】①黎檬又名:里木树(《粤语》)。 丛生性秃净灌木,具坚硬棘刺。叶互生,小形,矩圆形至椭圆状矩圆形,先端短尖或钝,边缘有钝锯齿;叶柄短,有狭边,顶端有节。花单生或簇生于叶腋内;萼5裂,杯状;花冠5瓣,线状矩圆形,下部渐狭,外面淡紫色,内面白色;雄蕊20以上;子房上部渐狭,8~10室,花柱大,脱落,每室有胚珠数颗。柑果近圆形,先端有不发育的乳头状突起,长约4.5厘米,宽约5厘米,黄色至朱红色,皮薄易剥,且有粘土味,瓤囊8~10瓣,味极酸。种子3~4颗,卵形。花期春季。 我国南部有栽培。 ②洋柠檬 常绿小乔木。有坚硬的棘针。叶互生,革质,有半透明的油点;叶片小,长椭圆形至椭圆状卵形,长7~11厘米,宽3~4厘米,先端尖,边缘微呈钝齿状,叶基圆形;叶柄短,叶翼狭长,几与叶片连结而突出。花单生或丛生于叶腋,长1~2厘米,有香气;萼杯状,5裂齿;花冠5瓣,长椭圆形,质厚,外面粉红色,内面白色;雄蕊20或更多;雌蕊1,子房8~10室,花柱粗,常早落,柱头头状。柑果长椭圆形或卵圆形,先端有乳头状突起,长9~13.5厘米,宽4~7厘米,黄色有光泽,果皮微粗,瓤囊8~10瓣,味极酸。种子3~4粒,卵圆形,淡黄色。花期春季。 广东有栽培。 以上植物的根(柠檬根)、叶(柠檬叶)、果皮(柠檬皮)亦供药用,各详专条。

【化学成分】洋柠檬果实中含橙皮甙、柚皮甙、圣草次甙、圣草酚葡萄糖甙、6-甲氧基柠檬素-3-β-D-葡萄糖甙、异6-甲氧基柠檬素-3-β-D-葡萄糖甙和柠檬素-3-β-D-葡萄糖甙等黄酮甙;柠檬酸、苹果酸和奎宁酸等有机酸;以及d-止权素Ⅱ。 洋柠檬果皮中含多种黄酮类、有机酸、香豆精类、甾醇、挥发油等。黄酮类中,除橙皮甙、圣草次甙外,还有新橙皮甙、香叶木甙、6,8-双(碳键-葡萄糖基)-芹菜素、槲皮素-3,5-二葡萄糖甙、金鱼草素-6-鼠李糖葡萄糖甙、金鱼草素-6-葡萄糖甙、金鱼草素、异鼠李素-3-阿拉伯糖葡萄糖甙、柠檬素-3-阿拉伯糖葡萄糖甙和6-甲氧基柠檬素-3-阿拉伯糖葡萄糖甙等。有机酸中,除奎宁酸外,还含咖啡酸、p-香豆酸、阿魏酸和芥子酸。香豆精类中有伞形花内酯和东莨菪素。甾醇有β-谷甾醇。挥发油含量为0.3%左右,其中约90%为d-柠檬烯,约3%为柠檬醛,还有少量的脚6醇乙酸酯和芳樟醇乙酸酯。 黎檬的果皮中,含橙皮甙、β-谷甾醇和γ-谷甾醇。 柠檬果实中一般还含维生素B1、B2、C、菸酸、糖类、钙、磷、铁等成分。

【药理作用】橙皮甙,柚皮甙有抗炎作用,参见”柚”条。

【性味】《桂海虞衡志》:”味极酸。”

【功用主治】生津,止渴,祛暑,安胎。咽痛口干,胃脘胀气,高血压,心肌梗塞,不思饮食。 ①《食物考》:”浆饮渴瘳,能辟暑。孕妇宜食,能安胎。” ②《粤语》:”以盐腌,岁久色黑,可治伤寒痰火。” ③《岭南随笔》:”治哕。” ④《纲目拾遗》:”腌食,下气和胃。”

【用法与用量】内服:绞汁饮或生食。

【选方】①柠檬一个,马蹄十只,水煎服,每日一次,治高血压,咽痛口干。 ②咸柠檬茶:柠檬煮熟,去皮晒干,装入瓷罐中,用盐适量腌制,贮藏日久者更佳,每次用一个,开水冲服。有下气,和胃,消炎作用。适用于急性胃肠炎,腹泻,呕吐,食后饱胀,呃逆等症。 ③鲜柠檬肉绞汁,用小火煎煮成膏状,冷却后加入白糖粉将膏汁吸干,装瓶备用。每次服用10克,用开水冲服,每日两次,可治热病伤津口渴,中暑呕恶,以及先兆流产腹痛,胎漏下血等症。 ④糖渍柠檬:鲜柠檬500克,去皮核切块,用白糖250克浸渍一日,用小火煎熬至水分将干时停火冷却,再加入白糖适量,装瓶备用。有生津止渴,开胃,安胎作用。经常食用,可治食欲不振,口干消渴,以及妊娠食少,呕恶等症。 ⑤柠檬露:一公斤凉开水,加入柠檬酸0.35克,食盐2克,白糖100克,复合维生素B溶液10毫升,食用香精0.2毫升,混合搅匀并盖好,贮存于冰箱内随时食用,是夏季良好的清凉饮料。

Comments are closed.