Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “阴虚燥痰及孕妇忌服”

天南星

vince 0

摘 要:天南星 (《本草拾遗》) 【异名】虎掌(《本经》),半夏精(侯宁极《药谱》),蛇头天南星(《履f岩本草》),南星、虎掌南星、虎膏(《纲目》),蛇芋(《植物名实图考》),蛇包谷(《昆明药植调查报告》),